Moro, Hejsan!

 

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja
Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse

Edustajiston jäsen
Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Hallituksen varajäsen
Oy Porvoo International College Ab

Sivistyslautakunnan jäsen
Porvoon kaupunki

Valtuuston ja nuorisovaliokunnan jäsen
Svenska Finlands folkting

 

Työkokemus

05/2015- Pääsihteeri
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Helsinki

Nykyisessä työssäni valtakunnallisen opiskelijajärjestön tulosvastuullisena pääsihteerinä vastaan järjestön hallinnosta ja johdosta kokonaisvaltaisesti. Järjestöllä ei ole toimitusjohtajaa vaan pääsihteeri. Vastaan mm. avustushakemusten (myös laajojen valtionavustusten) sekä selvitysten laatimisesta rahoittajille sekä viranomaisraportoinnista ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen päivittämisestä (yhdistyksen säännöt, taloussääntö. henkilösuojaseloste, hallintosääntö jne). Lisäksi kaikki tukitoiminnot sisältäen henkilöstöhallinnon, juoksevan taloushallinnon ja budjetoinnin, jäsenten asiakaspalvelun kolmella kielellä, järjestön markkinoinnin sosiaalisessa mediassa sekä erinäisten sidosryhmäjulkaisujen koordinoinnin ja mainosmyynnin. Manageeraan lisäksi ostopalveluita, neuvottelen järjestön sopimukset, toimin yhdyshenkilönä mm. tilitoimistoon ja lakitoimistoon sekä toimin toimistopäällikkönä ja it-järjestelmien pääkäyttäjänä. Lisäksi puheenjohtajan sekä talousvaliokunnan sihteerin tehtävät.

Olin mukana uudistamassa mm. taloushallinnon prosessit siirtyen sähköiseen osto-ja myyntireskontraan, yhdistyksen toimintaa ohjaavat asiakirjat, jäsenrekisterin ja kotisivut palveluprosesseineen sekä toimistopalvelut. Järjestön sopimuskumppanit käytiin läpi valiten sopivimmat liiketoimintaa tukemaan.

Yksi tärkeä osa työstä on henkilöstöhallinto, johon kuuluu mm. opiskelijasuhteiden hoitaminen, yhdyshenkilönä toimiminen palkkahallintoon sekä työterveyshuoltoon, työsopimusasiat, työehtojen paikallinen sopiminen, toiminnanjohtajan esimiehen tehtävät sekä rekrytointi. Rekrytointi on meillä aika aktiivista erinäisten freelance-pohjalta toteutettavien sidosryhmäjulkaisujen, sekä tietysti jäsenrekrytoinnin myötä. Suurimmat saavutukset olivat organisaatiomuutoksen suunnittelu ja läpivieminen, uuden työsopimusmallin käyttöönotto, etätyöskentelyn mahdollistaminen kaikille työntekijöille sekä toiminnan tehostaminen uudistettujen prosessien ansiosta.

 

2008-2014 Kiinteistöharjoittelija / HR-assistentti / Assistentti
Senaatti-kiinteistöt, Helsinki/Turku

Ennen järjestökentälle siirtymistä kerrytin kahden vuoden työkokemuksen kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatiosta Senaatti-kiinteistöiltä. Senaatissa olen tehnyt erilaisia HR- ja hallintotehtäviä. HR-assistenttina työtehtäviin kuului mm. rekrytoinneissa sekä tulokkaiden perehdyttämisessä avustaminen. Olin myös mukana kehittämässä sähköistä rekrytointijärjestelmää ja työnantajabrändäystä, suunnittelin sisäisiä koulutustilaisuuksia, kirjoitin sisäisiä linjauksia, päivitin henkilöstöasioiden tietopankkia ja kokosin tulokkaille oman oppaan. Toimin lisäksi HR-yksikön ja henkilöstöjohtajan assistenttina sekä avustin muutosjohtamisessa pääkonttorin toimitilaprojekteissa, myöhemmin myös jalkauttaen saman muutoksen aluekonttoriin.

Kiinteistöharjoittelijana osallistuin operatiiviseen ydinliiketoimintaan asiakasrajapinnassa avustaen mm. alueen kiinteistöassistentteja asiakaspalvelussa, sopimushallinnassa, ostoreskontrassa (jakaen mm. kustannuksia kiinteistöjen ja asiakkaiden kesken) sekä vuokrasopimusten laadinnassa. Vastasin lisäksi muutosjohtamisesta toimitilamuutosten yhteydessä sekä hoidin perintä- ja riitatilanteita, tein selvityksiä tytäryhtiöistä (hallinnosta) sekä osallistuin koko konsernin alueellisen markkinoinnin kehittämiseen sekä kehitin uusia sähköisiä työkaluja sopimuskumppaneille raportointimenetelmiä yhtenäistämään. Toimin lisäksi aluepäällikön sekä aluejohtajan assistenttina.

Olen ollut Senaatilla yhteensä kaksi vuotta avustavissa tehtävissä kesätyöt mukaan laskettuna. Yllä luetel tuna kaksi viimeisintä tehtävää. Olen kaikissa työsuhteissani avustanut lisäksi esimiehiäni juoksevissa asioissa vastaten mm. taloushallinnosta, kokous-, matka- ja tapahtumajärjestelyistä (henkilöstöpäivistä kansainvälisiin seminaareihin), ajanhallinnasta sekä tiedonhausta, raportoinnista ja viestinnästä. Olen yrittäjähenkinen sekä aktiivinen viestijä, ja tuotan mielelläni erilaisia viestintä- ja esitysmateriaaleja.

 

2013- Mainostoimistoyrittäjä
Tmi Kivapåkomand

Pyöritän pientä mainostoimistoa sivutoimena. Kipinä yrityksen perustamiseen lähti lukiosta kun osallistuin Nuoris Yrittäjyys ry:n ”Vuosi Yrittäjänä” -opinto-ohjelmaan. Yritys on erikoistunut WordPress–pohjaisten kotisivujen tuotantoon ja ylläpitoon sekä viestintäkonsultointiin.

 

 

Diginatiivi

Olen aiemmin mm. hoitanut työnantajabrändäystä, suunnitellut sidosryhmätilaisuuksia, tuottanut erinäistä sisältöä eri kanaviin kuten sosiaaliseen mediaan, päivittänyt ja suunnitellut kotisivuja ja intranetiä, laatinut ko. palveluiden palveluprosesseja sekä ollut mukana rakentamassa yritysidentiteettejä ja markkinointistrategioita perustuksista.  Olen toiminut usein linkkinä työnantajani ja mainostoimiston välillä koordinoiden prosessia ja osallistuen vahvasti sisältösuunnitteluun. Diginatiivina viihdyn sosiaalisessa mediassa myös siviilissä ja tunnen eri kanavien erityispiirteet (Facebook, Periscope, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram).

Minulla on myös sivutoimena oma mainostoimisto, jonka kautta olen tehnyt kausiluonteisesti WordPress-kotisivuja sekä viestintäkonsultointia mm. kansanedustajille ja eri yhdistyksille. Olen myös vastannut puolueen paikallisosaston kunnallisvaalikampanjan markkinointipuolesta ja puolue onnistui juuri uudenaikaisen markkinoinnin takia säilyttämään asemansa kyseisessä kaupungissa.

Minulla on vahvat tietotekniikkataidot, jotka kattavat perusohjelmistojen (Office) lisäksi mm. ohjelmoinnin ja kuvankäsittelyn perusteet, M2-matkahallintaohjelman, Google Analyticsin, MS SharePoint, Joomla ja WordPress –verkkojulkaisualustat, Webropol kyselyohjelman, Baswaren ja Visman laskujenkäsittely- ja hankintaohjelmistot sekä mediaseurataohjelman (Cision). Lisäksi HR:n ja kiinteistöalan erikoisohjelmia kuten esim. osaamisenhallinta- ja rekrytointityökaluja (Elbit, Innofactor), Granlund Manager, KoKi, ProjektTila.

 

Ammatilliset verkostot

2015- jäsen
Future Board ry (ent. Hallitusjuniorit)

Nuorten liike-elämässä toimivien hallitusjäsenten  kasvatusverkosto joka jakaa hallitustoiminnan osaamista, hiljaista tietoa ja kontakteja. 

 

Palkinnot

Paras toisen asteen NY-yritys Itä-Uudellamaalla, 2011
Mainostoimistomme Lumeo UF valittiin Itä-Uudenmaan NY-aluemessuilla 26.1.2011 alueen parhaaksi toisen asteen yritykseksi.
 
Valtakunnallisesti parhaimmat toisen asteen kotisivut, 2011
Mainostoimistomme Lumeo UF:n kotisivut valittiin valtakunnallisesti parhaimmiksi toisen asteen kilpailusarjassa.
 

Vahvuudet avainsanoina

asiakaspalvelu, assistentin tehtävät, budjetointi, hallitustyöskentely, henkilöstöhallinto, hyvä hallintotapa, julkiset hankinnat, julkishallinto, kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminta, kokous-, matka- ja tapahtumajärjestelyt, koulutuksen järjestäminen, lehdistö- ja sidosryhmäsuhteet, markkinointi, muutosjohtaminen ja muutosten jalkauttaminen, neuvottelu, palvelumuotoilu, projektikoordinointi, sijoittaminen, sosiaalinen media, työoikeus, ulkoistaminen ja virtaviivaistaminen, viestintä, yhtiöoikeus
 

Koulutus

Kauppatieteiden kandidaatti (BSc. Econ) (08/2012-)
Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Turku
 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoni Åbo Akademissa on paria tenttiä vaille valmis. Pääaineeni oli kansainvälinen markkinointi ja sivuaineena luin johtamista. Olen lisäksi täydentänyt tutkintoani henkilöstöhallinnon, työ-ja yhtiöoikeuden sekä palvelumuotoilun kursseilla. Kanditutkielmani hyväksyttiin viime keväänä, jonka jälkeen siirryin täysipäiväisesti työelämään mahtavan työtarjouksen myötä. Loppuopinnot eivät
vaikuta työntekooni ja maisteriopinnot eivät ole ajankohtaisia.
 
Kirjoitin kandidaattitutkielmani ammattiliittojen jäsenhankinnasta markkinointinäkökulmasta sivuten myös yksityisten työttömyyskassojen tuloa markkinoille. Tein yhteistyötä mm. Suomen Ekonomien, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ja Yleinen työttömyyskassa YTK:n kanssa sillä koin mielekkääksi kirjoittaa työelämälähtöisen tutkielman, jota hyödynnetään. Kandityö antoi hyvän kokonaiskuvan työmarkkinapolitiikasta sekä ammattiyhdistystoiminnasta Suomessa. Kanditutkielma ei ole julkinen eikä se sen vuoksi ole saatavilla esim. Thesus-portaalista. Työ arvioitiin arvosanalla hyvä (3).
 
 
Avoin yliopisto (02-05/2016)
Aalto-yliopisto, Espoo
 
Liike-saksan perusopinnot.
 
 

Ylioppilastutkinto (08/2009-06/2012)
Borgå Gymnasium, Porvoo

Erikoistuin yhteiskuntaoppiin ja psykologiaan. Sain lisäksi Helsingin Sanomain Säätiön stipendin.

 

Kampanjat

Edustin Åbo Akademi:ta sekä Länsi-Suomea Suomen Ekonomien valtakunnallisessa ”Etsimme kylteriä… löysimme” -mainoskampanjassa, jossa nostettiin esille omalla alallaan menestyneitä ekonomiopiskelijoita ja heidän uratarinoitaan (kyltereitä). Kampanja näkyi mm. ainejärjestöjen jäsenlehdissä. Olen lisäksi ollut mukana ”Etsimme ekonomia, löysimme sinut” -mainoskampanjassa, joka näkyi mm. kampanjavideon muodossa Nordic Business Forumilla, bannerina Oikotien työnhakuportaalissa sekä printtimainontana Talouselämässä jne. Materiaalia käytetään lisäksi liiton viestinnässä eri muodoissa.

Edustin myös Suomen Ekonomeja jäsenliittona sekä Akava-opiskelijoita Akavan valtakunnallisessa ”Akava-asia” kampanjassa, joka näkyi mm. mainosnäytöillä Helsingin ydinkeskustassa sekä kauppakeskuksissa keskeisillä paikkakunnilla ympäri Suomea. Akavan kampanjan tarkoituksena on herättää keskustelua työelämästä, koulutuksen tärkeydestä ja Suomen tulevaisuudesta.

 

Juristin pelisilmää

Mikäli en olisi mennyt kauppakorkeakouluun olisin ehdottomasti halunnut lukea itselleni oikeustieteellisen tutkinnon. Mielenkiinto juridisiin kysymyksiin on toki näkynyt kauppatieteiden opinnoissani – halusin täydentää tutkintoani työ- ja yhtiöoikeuden kursseilla sillä ne ovat olleet relevantteja juuri oman työurani kannalta.

Olen työ- ja luottamustehtävissä vastannut myös juridista kysymyksistä saaden kokemusta eri oikeudenaloilta. Olen kirjoittanut ja valmistellut hankintailmoituksia, kanteluita sekä vastineita niihin, selvityksiä sekä selvityspyyntöjä, rekisteriselosteita, tarjouspyyntöjä, työsopimuksia, yhteistyösopimuksia, yhdistyksen ja säätiön sääntöjä sekä muita toimintaa ohjaavia (toimivaltaa määrittäviä) asiakirjoja, vuosikokousasiakirjoja sekä yksityisoikeudellisia sopimuksia. Olen lisäksi saanut seurata läheltä mm. kahden osuuskunnan yritysfuusiota.

Juridinen osaaminen avainsanoina: julkiset hankinnat, työoikeus, yhtiöoikeus, osuuskunnat, säätiöt, yhdistykset, kiinteistöt ja rakennuttaminen, tietosuoja-asiat.

 

 

 

 

Yhteys

tim.karike@porvoonasuntosaatio.fi

 

 

 

Portfolio

 Yhteydenotot: Promodel Model Management

Kuvien tekijänoikeudet ovat kuvaajilla itsellään.